Je moderní daňová a účetní kancelář s mnohaletými zkušenostmi nabízející komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování mezd a daňového poradenství. Služby poskytuje širokému spektru zákazníků, od živnostníků až po malé a střední firmy z celé ČR.

Novela DPH 1.9.2020

Novela DPH 1.9.2020 Datum: 30.06.2020
Novela DPH 1.9.2020
 
Intrakomunitární dodávky
K datu 1.9.2020 (potažmo k datu 1.1.2020-novelu lze aplikovat i zpětně) došlo k těmto zásadním změnám:
 
1.
podmínkou pro osvobození zboží do jiného členského státu je, že kupující sdělí prodávajícímu platné IČO
 
2.
podmínkou pro osvobození je, že prodávající uvede obchod do souhrnného hlášení
 
3.
zjednodušení pro dodání zboží do jiných členských států v režimu konsignačních skladů (call-off-stock)
Principem je, že pokud je zboží dodáváno nebo přijímáno v režimu call-off-stock, nemusí za daných podmínek dojít k jeho zdanění DPH.
V režimu call-off-stock musí být splněny tyto podmínky:
 
Režim call-off-stock 
Od 1.1.2020 může český dodavatel, který přemísťuje své zboží z ČR do jiného členského státu za účelem jeho následného dodání v jiném členském státě konkrétní osobě registrované v tomto jiném státě k DPH, využít režimu call-off-stock tak, jak jej upravuje od 1.1.2020 čl. 17a směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH: 
 
Článek 17a 
1. Za dodání zboží za úplatu se nepovažuje přemístění zboží osobou povinnou k dani, které je součástí jejího obchodního majetku, do jiného členského státu v rámci režimu call-off stock. 
2. Pro účely tohoto článku se za režim call-off-stock považuje situace, kdy jsou splněny následující podmínky: 
a) zboží je odesláno nebo přepraveno osobou povinnou k dani nebo na její účet třetí osobou do jiného členského státu za účelem jeho dodání v tomto státě v pozdější fázi po ukončení přepravy jiné osobě povinné k dani, která je oprávněna převzít vlastnické právo k tomuto zboží v souladu s dohodou mezi oběma osobami povinnými k dani; 
b) osoba povinná k dani, která zboží odesílá nebo přepravuje, nemá v členském státě, do kterého se zboží odesílá nebo přepravuje, sídlo ekonomické činnosti ani stálou provozovnu; 
c) osoba povinná k dani, jíž je zboží určeno k dodání, je v členském státě, do kterého se zboží odesílá nebo přepravuje, identifikována pro účely DPH a její totožnost i identifikační číslo pro DPH přidělené tímto členským státem jsou osobě povinné k dani uvedené v písmeni b) známy v době zahájení odeslání nebo přepravy zboží; 
d) osoba povinná k dani, která zboží odesílá nebo přepravuje, zaznamená přemístění zboží v evidenci podle čl. 243 odst. 3 a uvede totožnost osoby povinné k dani, která zboží pořizuje, spolu s identifikačním číslem pro DPH přiděleným této osobě členským státem, do kterého je zboží odesláno nebo přepraveno, v souhrnném hlášení, jak stanoví čl. 262 odst. 2.
3. Jsou-li podmínky stanovené v odstavci 2 splněny, použijí se v okamžiku převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník na osobu povinnou k dani podle odst. 2 písm. c) následující pravidla za podmínky, že k tomuto převodu dojde ve lhůtě uvedené v odstavci 4: 
a) má se za to, že osoba povinná k dani, která zboží odeslala nebo přepravila, ať již sama, nebo na svůj účet prostřednictvím třetí osoby, uskutečnila v členském státě, ze kterého bylo zboží odesláno nebo přepraveno, dodání zboží v souladu s čl. 138 odst. 1; 
b) má se za to, že osoba povinná k dani, jíž je zboží dodáno, uskutečnila v členském státě, do kterého bylo zboží odesláno nebo přepraveno, pořízení zboží uvnitř Společenství. 
4. Jestliže do 12 měsíců od ukončení přepravy zboží v členském státě, do kterého bylo odesláno nebo přepraveno, není zboží dodáno osobě povinné k dani, jíž bylo určeno k dodání, jak je uvedeno v odst. 2 písm. c) a v odstavci 6, přičemž nenastala žádná z okolností stanovených v odstavci 7, má se za to, že v den následující po uplynutí tohoto dvanáctiměsíčního období dochází k přemístění ve smyslu článku 17. 
5. Má se za to, že k přemístění ve smyslu článku 17 nedochází, jsou-li splněny tyto podmínky: 
a) nebylo převedeno právo nakládat se zbožím a toto zboží je vráceno do členského státu, ze kterého bylo odesláno nebo přepraveno, ve lhůtě stanovené v odstavci 4 a 
b) osoba povinná k dani, která zboží odeslala nebo přepravila, zaznamená jeho vrácení v evidenci podle čl. 243 odst. 3. 
6. Je-li ve lhůtě uvedené v odstavci 4 osoba povinná k dani uvedená v odst. 2 písm. c) nahrazena jinou osobou povinnou k dani, má se za to, že k přemístění ve smyslu článku 17 v okamžiku tohoto nahrazení nedochází, pokud: 
a) jsou splněny všechny ostatní příslušné podmínky podle odstavce 2 a 
b) osoba povinná k dani uvedená v odst. 2 písm. b) zaznamená toto nahrazení v evidenci podle čl. 243 odst. 3. 
7. Jestliže během lhůty uvedené v odstavci 4 přestane být plněna kterákoli z podmínek uvedených v odstavcích 2 a 6, má se za to, že dochází k přemístění zboží podle článku 17 v okamžiku, kdy některá z těchto podmínek přestane být plněna. 
Je-li zboží dodáno jiné osobě, než je osoba povinná k dani uvedená v odst. 2 písm. c) nebo v odstavci 6, má se za to, že podmínky uvedené v odstavcích 2 a 6 přestávají být splněny bezprostředně před tímto dodáním. 
Je-li zboží odesláno nebo přepraveno do jiné země než členského státu, ze kterého bylo původně přesunuto, má se za to, že podmínky uvedené v odstavcích 2 a 6 přestávají být splněny bezprostředně předtím, než jsou takové odeslání nebo taková přeprava zahájeny. 
V případě zničení, ztráty či krádeže zboží se má za to, že podmínky uvedené v odstavcích 2 a 6 přestávají být splněny v den, kdy bylo zboží skutečně odstraněno či zničeno, nebo nelze-li tento den určit, v den, kdy bylo zjištěno, že je zboží zničeno nebo že chybí. 
 
Jak je zvýrazněno v právní úpravě režimu call – off – stock, podmínkou pro jeho užití je, že prodávající vykáže v souhrnném hlášení totožnost osoby povinné k dani, která zboží v režimu call-off-stock pořizuje ve státě ukončení přepravy. 

 
Příklad 
CZ plátce 23.1.2020 odeslal 1.000 ks zboží XY do skladu na území Německa. Zboží je určeno pro zákazníka registrovaného k DPH v Německu s VAT ID DE123456789 a CZ plátce nemá v Německu provozovnu (ani mu nesmí vzniknout např. tím, že by CZ plátce příslušný sklad v Německu měl v nájmu a sám by jej přímo provozoval; naproti tomu může být CZ plátce v Německu registrován k DPH). Zboží zůstává po ukončení přepravy ve vlastnictví CZ plátce a následně bude např. z uvedené dodávky kupujícímu DE123456789 dne 15.2.2020 prodáno 100 ks zboží v přepočtu na Kč za 100.000,-Kč a 10.3.2020 bude prodáno 200 ks za 200.000,-Kč atd. Příslušné dodávky budou vyfakturovány (bude prodávajícím CZ plátcem vystaven daňový doklad) dne 15.2. a 10.3.2020 atd. 
 
V tomto případě uplatní CZ dodavatel režim call-off-stock ve vztahu k Finančnímu úřadu následovně: 
 
• v souhrnném hlášení za 01/2020 uvede, že osobě s VAT ID DE123456789 dodal zboží v režimu call-off-stock (v souhrnném hlášení nebude uvádět hodnotu zboží ani žádnou další specifikaci zboží) 
• odeslání zboží do Německa bude promítnuto do jediného výkazu – do souhrnného hlášení (viz předchozí bod), v daňovém přiznání se uvádět nebude 
• v daňovém přiznání a souhrnném hlášení za 02/2020 bude vykázáno dodání zboží do jiného členského státu za 100.000,-Kč, a to standardním způsobem – tj. stejně, jako kdyby nebylo zboží prodáváno přes call-off-stock, ale bylo by zákazníkovi odesláno 100 ks zboží z ČR v 02/2020 a bylo vyfakturováno za 100.000,-Kč 15.2.2020. 
• v daňovém přiznání a souhrnném hlášení za 03/2020 bude vykázáno standardním způsobem dodání zboží do jiného členského státu za 200.000,-Kč. 

 
Souhrnné hlášení od 1.1.2020 
 
Úprava souhrnného hlášení v článku 262 směrnice o společném systému DPH od 1.1.2020 nově obsahuje (v odst. 2) povinnost vykázat v souhrnném hlášení také údaj o VAT ID osob povinných k dani, jimž je určeno zboží, jež se odesílá nebo přepravuje v režimu call-off stock v souladu s podmínkami stanovenými v článku 17a, a dále musí uvést údaje o veškerých změnách poskytnutých údajů (kromě opravy chyby se může se jednat o dvě změny – změna odběratele nebo vrácení zboží zpět do státu odeslání zboží). 
V dané věci byl formulář souhrnného hlášení za období od 1.1.2020 doplněn o část obsaženou v nové datové větě S určené pro režim call-off-stock, kde budou uváděny následující údaje: 
• DIČ předpokládaného pořizovatele zboží v režimu call-off-stock (např. DE123456789) 
• DIČ původního předpokládaného pořizovatele …použije se v případě, kdy by např. odběratel zboží DE123456789 byl nahrazen jiným odběratelem DE234567891 – v tomto případě by bylo na jednom řádku uvedeno VAT ID nového odběratele DE234567891 (ve sloupci pro DIČ předpokládaného pořizovatele zboží) a VAT ID původního odběratele DE123456789 by bylo uvedeno v tomto sloupci; tento řádek by byl vykázán s níže uvedeném kódem záznamu „3“. Standardně zůstane tento sloupec nevyplněn. 
• Kód záznamu – standardně bude uveden kód 1 (přeprava zboží do skladu pro předpokládaného pořizovatele). Pro opravu chyby nebo při vrácení zboží zpět do ČR je určen kód 2. Kód 3 je určen pro případ, kdy dochází ke změně odběratele. 

 
4. zavedení pravidla pro přiřazení přepravy u řetězových obchodů
 
Pokud např. německý plátce DE1 prodává zboží německému plátci DE2 a tento zboží prodává plátci CZ a zboží je přepraveno přímo z Německa od DE1 do ČR, tak se přeprava z Německa do ČR musí přiřadit buď k obchodu DE1-DE2 nebo k obchodu DE2-CZ. Pokud je přiřazena k obchodu DE1-DE2, tak vzniká prostřední osobě DE2 povinnost zaregistrovat se v ČR k DPH a přiznat zde pořízení zboží z jiného členského státu.
Do 31.12.2019 se musela prostřední osoba registrovat v ČR k dani např. v situaci, kdy ona zajišťovala přepravu - např. u obchodu DE1 - DE2 bylo dohodnuto, že zboží bude dodáno v závodě prodávajícího DE1 a u obchodu DE2-CZ bylo dohodnuto, že DE2 dodá zboží do skladu kupujícího v ČR. Od 1.1.2020 lze na základě směrnice přepravu v uvedeném případě přiřadit k obchodu DE2 - CZ, DE2 se nemusí v ČR registrovat k dani a CZ kupující přizná jako pořízení zboží z jiného členského státu.
Dle novelizovaného znění zákona platí, že pokud je totéž zboží předmětem po sobě jdoucích dodání v řetězci, v rámci kterých, je toto zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu do členského státu od něj odlišného, a to od prvního dodavatele přímo poslední osobě v tomto řetězci, pro kterou se dodání tohoto zboží uskutečňuje, platí, že k odeslání nebo přepravě tohoto zboží došlo pouze při jeho dodání
a) prostředníkovi, nebo
b) prostředníkem, pokud tento prostředník sdělil svému dodavateli své DIČ
pro účely DPH, které mu bylo přiděleno členským státem zahájení odeslání
nebo přepravy zboží.
Prostředníkem se rozumí dodavatel v rámci po sobě jdoucích dodání v řetězci, který
a) není prvním dodavatelem v rámci těchto dodání a
b) zboží odesílá nebo přepravuje sám, nebo jím zmocněná třetí osoba
 
5.
Stanovení kombinace důkazních prostředků, jejichž přeložením může prodávající jednoznačně prokázat, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu - toto už jsme řešili a každá společnost má svůj systém důkazních prostředků
 
Prodávající má:
- písemné potvrzení od pořizovatele, v němž je uvedeno, že zboží bylo odesláno
nebo přepraveno jím nebo na jeho účet třetí osobou, s uvedením členského
státu určení zboží; toto písemné potvrzení obsahuje: datum vystavení; jméno a
adresu pořizovatele; množství a druh zboží; datum a místo ukončení přepravy
zboží; v případě dodání dopravního prostředku identifikační číslo tohoto
dopravního prostředku; a totožnost fyzické osoby přijímající zboží za
pořizovatele
- alespoň dva důkazy, které si neprotiřečí a které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, např.
- dokumenty týkající se odeslání nebo přepravy zboží, jako je podepsaný
doklad nebo nákladní list CMR, náložný list, faktura za leteckou přepravu,
-faktura od dopravce zboží;
- jiné dokumenty:
• pojistka vztahující se na odeslání nebo přepravu zboží nebo bankovní
doklady prokazující úhradu za odeslání nebo přepravu zboží;
• úřední dokumenty vydané orgánem veřejné moci, například notářem,
potvrzující ukončení přepravy zboží v členském státě určení;
• potvrzení skladovatele v členském státě určení o převzetí zboží potvrzující
skladování zboží v tomto členském státě.
 

 

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím
EFDK - Logo