Je moderní daňová a účetní kancelář s mnohaletými zkušenostmi nabízející komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování mezd a daňového poradenství. Služby poskytuje širokému spektru zákazníků, od živnostníků až po malé a střední firmy z celé ČR.

Změny zákona o dani z příjmu - rok 2021

Změny zákona o dani z příjmu - rok 2021 Datum: 22.06.2020
Změny zákona o dani z příjmu - rok 2021
 
Novela daně z příjmu 2020
 
Zdanění při přemístění majetku přes hranice-§23g zákona o dani z příjmu
Od 1. 1. 2020 platí nové pravidlo pro zdanění přemístění majetku za hranice České republiky, a to bez změny vlastnictví daného majetku; pravidlo bude použito na přemístění majetku, které nastane po 1. 1. 2020.  Přesun majetku bude v tomto případě zdaněn stejně jako jeho prodej za tržní hodnotu. Základem daně tak bude rozdíl mezi tržní cenou majetku a jeho daňovou hodnotou.
 
 
Uplatnění odhadnuté ztráty roku 2020
 
 
Podle přechodných ustanovení zákona 299/2020 Sb. lze v daňovém přiznání roku 2019 uplatnit odhadnutou ztrátu roku 2020, a to max. ve výši 30 mil. Kč. Následující příklad ukazuje, jak lze tuto ztrátu uplatnit v daňovém přiznání pro právnické osoby. Úplně stejně by ji mohla uplatnit i fyzická osoba (s rozdílným dopadem do výše daňové povinnosti) na řádku 44 přiznání 2. oddílu přiznání DPFO.
 
Příklad
Právnická osoba se lhůtou pro podání daňového přiznání za rok 2019 1.4. či 1.7.2020 podala daňové přiznání za rok 2019 dne 22.6.2020 a vykázala v něm základ daně 1 mil. Kč a odpovídající daň z příjmů právnických osob 190 tis. Kč. Právnická osoba odhaduje, že rok 2020 skončí ztrátou minimálně 900 tis. Kč. Jak může být odhadnuté ztráty za rok 2020 využito?
V tomto případě je možné podat dodatečné daňové přiznání za rok 2019 a uplatnit v něm odhadnutou ztrátu na řádku 230 II. oddílu přiznání k DPPO (řádek, na kterém se dosud uplatňovala pouze ztráta minulých let). Uplatněná odhadnutá ztráta se uvede také do tabulky E dobrovolně podávané přílohy k tomuto řádku, a to tak, že do sloupce 1 se uvede období od 1.1. do 31.12.2020 a do sloupce 4 se uvede odhadnutá ztráta 900 tis. Kč – základ daně roku 2019 se sníží na 100 tis. Kč a výše daně na 19 tis. Kč.
 
Protože se jedná o dodatečné daňové přiznání, tak je nutné uvést důvod pro jeho podání a zjištění důvodů pro jeho podání. Důvodem v tomto případě může být „provedení odhadu výše daňové ztráty za rok 2020“ a dnem zjištění důvodů pro podání den provedení uvedeného odhadu.
 
Praktickým problémem je skutečnost, že aplikace EPO při podání daňového přiznání za rok 2019 s vykázanou ztrátou v tabulce E přílohy k řádku 230 hlásí chybu, že v přiznání za rok 2019 nelze uplatnit ztrátu roku 2020 – pochopitelně se nejedná o chybu podání, ale o chybu aplikace EPO, která dosud nebyla aktualizována dle platné legislativy, a tato „chyba“ nebrání podání přiznání.
 
Pokud jde o platbu daně – vzhledem ke generálnímu pardonu může uvedená právnická osoba daň za rok 2019 uhradit „beztrestně“ až do 18.8.2020. Pokud tedy neuhradila daň 190 tis. Kč, může uhradit (do 18.8.) pouze daň 19 tis. Kč. Pokud již daň uhradila, tak může požádat o vrácení přeplatku na dani, který ji bude vrácen. Třicetidenní lhůta pro vrácení přeplatku přitom začne běžet termínem pro podání dodatečného daňového přiznání – při zjištění odhadnuté daňové ztráty roku 2020 v 07/2020 tedy od 31.8. a přeplatek by byl vrácen v září.
 
Pokud právnická osoba řádné daňové přiznání za rok 2019 dosud nepodala a bude jej teprve podávat (jedná se o řádné daňové přiznání podávané beztrestně do 18.8.2020 po řádném termínu 1.4. či 1.7.2020), tak může odhadnutou daňovou ztrátu roku 2020 přímo uplatnit v řádném daňovém přiznání roku 2019.
 
Skutečná ztráta za rok 2020 pochopitelně bude větší či menší, než odhadnutá ztráta (teoreticky by mohla být i stejná) – tato ztráta bude vyměřena až po termínu pro podání daňového přiznání za rok 2020 a po jejím určení bude možné či nutné (podle toho, zda bude skutečná ztráta větší či menší, než ztráta odhadnutá) podat dodatečné daňové přiznání za rok 2019. V případě, kdy by byla skutečná ztráta menší, tak by na odpovídající rozdíl v daňové povinnosti byly uplatněny úroky z prodlení. Není vyloučeno – po zpřesnění odhadnuté ztráty roku 2020 podat dodatečné daňové přiznání za rok 2019 ještě před vyměřením daňové ztráty roku 2020.
 
Jestliže je očekávána daňová ztráta, nemusí být uplatněna a může být uplatněna např. rovnou až vyměřená ztráta roku 2020 – tento postup bude asi častý v situacích, kdy výše ztráty nebude činit zásadní částku. Pokud bude odhadnutá ztráta určena např. až na podzim letošního roku, tak pochopitelně nebude uplatněna nyní, ale např. až na podzim.
 

https://www.behounek.eu

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím
EFDK - Logo